એક કલાકારનું યોગ્ય વિહંગાવલોકન

by Abhijit Vyas in Gujarati Book Reviews

એક કલાકારનું યોગ્ય વિહંગાવલોકન - અભિજિત વ્યાસ જ્યોતિષ જોશી એ હિન્દી સાહિત્ય અને કાલા જગતનું એક આદરપાત્ર નામ છે. લલિત કાલા અકાદમી(દિલ્હી)નું હિન્દી પ્રકાશન 'સમકાલીન કલા'ના તંત્રી તરીકે તથા લલિત કલાનાઅને સાહિત્યના એક ઉચ્ચ અભ્યાસી તરીકે તેઓસમગ્ર ...Read More