Madhuli the dream of dreams by Jayshree Patel in Gujarati Short Stories PDF

સપનાનું સ્વપ્ન મઢુલી

by Jayshree Patel in Gujarati Short Stories

સપનાનુંસ્વપ્ન*મઢુલી* વિરાજઆજેખુશહતો,તેબસસ્ટેન્ડપરજવાનીકળીગયો.તેપાલઘરપાસેનાનાનાગામડામાંરહેતોહતો.જયારેમા-બાપેએનેભણાવ્યોગણાવ્યોસંસ્કારઆપ્યા,સારાટકાઆવ્યાનેતેમેડિકલમાંગયોત્યારેપિતાજીએખેતીનોએકએકટૂકડોવેચીવેચીતેનેડોક્ટરબનાવાપાછળપોતાનીકુરબાનીઆપીદીધીહતી.આજેતેએમાતાનેજેણેરુખુંસૂકુંખાયનેએનેક્યારેયઉણપનહોતીઆવવાદીધીતેનેતેલેવાજઈરહ્યોહતો. પિતાજીચારવર્ષપહેલાજગુજરીગયાહતા.માતોઆજેપણઆવવાઆનાકાનીજકરીરહીહતી.તેનીસાથેઆવીરહેલીસપનામોટીથઈગઈહશે..પોતેકામનેલીધેજરાપણગામતરફજઈજશક્યોનહોતો.ઓહ!વિચારોમાંબસસ્ટેન્ડપણઆવીગયું.બાનેસપનાસાથેનાનપણથીજસારુંફાવે..બન્નેજણાંકંઈકનેકંઈકગડમથલકર્યાકરે.સપનાપણનાનપણમાંઅનાથથઈગયેલી.જ્યારેએણેજોઈત્યારેતેરચૌદવરસનીહશે. જેવીતેનીનજરબસપરપડીતોતેણેગાડીબાજુપરકરી,લોકકરીતેબસતરફવળ્યો.બસનોદરવાજોખૂલ્યોનેતેણેમાઅનેસાથેપાછળબેચોટલાવાળેલીતેજસ્વીઆંખોવાળીએકસીધીસાદીપંજાબીપહેરેલીગુલાબીચુંદડીઓઢેલીએજરંગનીગુલાબજેવીસુંદરયુવતીઉતરતીજોઈ.બેક્ષણતેવિચારમાંપડ્યોપછીઆજુબાજુજોવાલાગ્યોનેમાનેપગેલાગીપૂછીબેઠો,“મા,ક્યાંછેસપના?આવીનહિ..? માએપાછળસામાનઉતારીરહેલીયુવતીબતાવીકહ્યું,”વિરાજ!તનેથયુંછેશું?આસપનાછે,ઓળખતોનથી?” વિરાજનીસપનામાટેવિચારેલીકલ્પનાકરતાઆઅલગજયુવતીહતી.સ્વચ્છસુઘડનેઆકર્ષક..તેણેનમસ્તેકર્યાનેસામાનલઈતેણેગાડીમાંમૂક્યો.બન્નેજણાંગાડીમાંબેઠાનેગાડીઉપડી.રસ્તામાંમાબોલતીરહીતેસાંભળતોરહ્યો.સપનાબહારનાંસુંદરદ્રશ્યોસરસપર્વતમાળાઓનેનાનાનાનાલીલાછમખેતરોનિહાળીરહીહતી..ઘરઆગળગાડીઉભીરહીતોઘરજોઈમાનીઆંખોપહોળીથઈગઈ..સુંદરપહાડનીતળેટીમાંબગીચાવચ્ચેબેઠાઘાટનીએકમઢુલીહતી. વિરાજપૂછીઉઠ્યો,”કેમમાકંઈબોલ્યાનહિ?નગમ્યુંઘર..? માએએકનજરસપનાપરનાંખીતોસપનાઈશારાથીનાનાકરીરહી.હસતાહસતામાએકહ્યું..“નગમેએવુંતોનથીપણકોઈકનાસપનાનુંઘરજરૂરઆવુંજહતું.” થાકઉતારીનેમાનેસપનાનેમૂકીતેદવાખાનેગયો.માનાબોલતેનાકાનમાંગણગણથતાહતા.કોઈકનાસપનાનુંઘર...કોના? બેત્રણદિવસમાંમાનેસપનાબરાબરગોઠવાયગયાત્યારેતેણેમાનેકહ્યું,”હવેસપનામાટેસારોછોકરોશોધીપરણાવીદે,મા.” માનોજવાબસાંભળીવિરાજનેઆશ્ચર્યથયું.સપનાનેતોહજુંઆગળભણતરપૂરુંકરવુંછે.તેનેનવાઈલાગીસપનાશુંભણીછે?ભણીતોક્યાંભણી? ...Read More