સ્ત્રી માસિક ધર્મ વિજ્ઞાન કે અંધશ્રદ્ધા

by Dave Tejas B. in Gujarati Women Focused

માસિક ધર્મની પ્રથાઓ વિજ્ઞાન કે અંધશ્રદ્ધા...??...આપણે તામામ મનુષ્ય ખૂબ ભાગ્ય શાળી છીએ કે આપણને આવો દુર્લભ અને અમૂલ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, પરંતુ આ દેહ સમાજમાં બે સંજ્ઞાથી વહેંચાયેલો છે, જેને સામાન્ય ભાષામાં સ્ત્રી અને પુરૂષ કહી શકાઈ, *માટે ...Read More


-->