શ્રદ્ધયા યત ક્રિયેત તત - શ્રાધ્ધ

by Jagruti Vakil Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

શ્રાધ્ધ ‘શ્રદ્ધયા યત ક્રિયતે તત’ અર્થાત શ્રધ્ધાથી જે અંજલિ આપવામાં આવે તે શ્રાધ્ધ. ભાદ્રપદ માસનો ક્રુષ્ણ પક્ષ શ્રાધ્ધ ...Read More