મુક્તિ - દેહની કે આત્માની? (ભાગ -5)

by Heena in English Fiction Stories

આગળના ભાગમાં જોયું કે ડૉકટર ચિરાગ ઑપરેશન રૂમ માં આવે છે અને ત્યાં જ ધ્રુજવા લાગે છે. પોતાના ભૂતકાળ ની યાદો માં ડૂબેલો એ ભૂલી જ જાય છે કે પોતે એક ઑપરેશન રૂમ માં છે. "સર...સર ..." નર્સ ચિરાગ ...Read More