Mahamantra of Great Nations by ADV. SHUBHAM ZOMBADE in Marathi Philosophy PDF

महान राष्ट्रांचा महामंत्र

by ADV. SHUBHAM ZOMBADE in Marathi Philosophy

राष्ट्रासंबंधी वचन क्रः1 - लक्षात ठेवा, जगातील राष्ट्रांनी चांगले सैनिक तयार करण्यापेक्षा चांगली माणसे तयार करायला हवीत; त्यामुळे युध्द करण्याची वेळ कधीच येणार नाही.- अॅड. शुभम (दादासाहेब) झोंबाडे राष्ट्रासंबंधी वचन क्रः3 - लक्षात ठेवा, समाजाच्या कल्याणासाठी ज्याची आवश्यकता नाही ...Read More