ભારતીય ઇતિહાસમાં ગુહિલોત વંશ તથા મહારાણા પ્રતાપ - 86 અને 87 Sisodiya Ranjitsinh S. દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ