એક પંજાબી છોકરી - 29 Dave Rup દ્વારા Science-Fiction માં ગુજરાતી પીડીએફ