મુજે ક્યા બુરા થા મરના , અગર એક બાર હોત... Ajay Upadhyay દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ