બાબા ‘ફાઉંડેશન’... ‘ફેઅર’ કે‘ફિઅર’ ? Kandarp Patel દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ