ચહેરો... મૃત્યુ પછીનો ! Gopali Buch દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ