પ્રેમનો પવન સરહદોનો મોહતાજ નથી હોતો. Nihir Patel દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ