સમયની પારાશીશીમાં ઉછરતો સંબંધ્. Gopali Buch દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ