અંધકન્યાનો લગ્નોત્સવ Girish Bhatt દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ