એક દીકરી નો પત્ર પોતાના પિતા ને Soniya Thakkar દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ