અંક: ૧૪ અનુભૂતિ Hello Sakhiri દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ