3) શું તમારા લોહીમાં લોખંડ છે

by Suresh Trivedi Verified icon in Gujarati Health

માણસ પાસે ગમે તેટલી દોલત, એશોઆરામ, માન-અકરામ, હોદ્દો, સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા હોય પણ જો તેની તંદુરસ્તી સારી ના હોય, તો તેને બાકીનું બધું વ્યર્થ લાગે છે. એટલે તંદુરસ્તી એ જ સૌથી પહેલું અને સૌથી મોટું સુખ છે. આ પહેલું ...Read More