નેકલેસ - સંપૂર્ણ નવલકથા

written by:  Hiren Kavad
80 downloads
Readers review:  

પ્રેમ એક એવી વસ્તુ છે જ્યારે તમે ભટકેલા હોવ ત્યારે રસ્તો બતાવતી હોય છે, ઇન્ટરસ્ટેલરના એક ડાયલોગ પ્રમાણે ‘Love is the one thing we are capable of perceiving that transcends dimensions of time and space.’ આ સ્ટોરી એ જ વસ્તુના આધારે રચાયેલી છે, પ્રેમ. તો પ્રસ્તુત છે સત્યઘટનાઓ પર આધારીત એક લવ સ્ટોરી – ‘નેકલેસ’.READ MORE BOOKS BY Hiren Kavad