અજાણ્યા ટાપુ ની સફરે...

ભૂલ થી મિસ્ટેક્ થઈ ગયી છે માફ કરવા વિનંતી કાલે સર્પ ટાપુ ભાગ ૩ અપલોડ થશે જે ભાગ ૨ ની જ કોપી છે અને સુધારા વધારા નું ઓપ્શન નથી અને અહીં પહેલા જેવું નથી રહ્યું ટાઈમ, ફોટા, ક્યારે અપલોડ થશે એ બધું માતૃભારતી ટીમ ના હાથ માં છે એટલે થોડું મેનેજ કરી લેજો ભાઈલોગ.

ટોટલ પાંચ ભાગ છે મારી આ રચના પસન્દ આવે તો રેટ આપવાનું ચુકતા નહીં 😄

Read More

🐍 સર્પ ટાપુ 🌴

??