હું છું જ રોમેન્ટિક તમે?

🙊 કોઈ ની આદત લાગી જવી એ
પ્રેમ થી પણ વધુ ખાતાનાખ છે🤐
🥺

તમે જે કરો છો એ દરેક કામમાં તમને ખુશી મળવી જોઈએ. સ્પષ્ટ વાત છે નહીં તો તેમેં એ કરો છો જ શા માટે???

દોસ્તી ખુલી હથેળી ની રમત છૅ બંધ મુઠીની નહી.

જ્ઞાનમાં કરેલુ રોકાણ શ્રેષ્ઠ વળતર આપે છે

સમજ હોઈ તો સારી વાત છે અણસમજ હોય તોપણ ચાલશે . ગેરસમજ ન થાય એટલું ધ્યાન રાખજો..

તમે જયારે માનો કે એને માત્ર તમે જ પ્રેમ કરી શકો , તમારા કેટલો પ્રેમ અન્ય કોઈ કરી શકે જ ન શકે. અને તમે નહી હો પછી તમારા જેટલો પ્રેમ દુનિયામાં નહિ હોય. જયારે તમે આવી લાગણી અનુભવો ત્યારે જ પ્રેમ બને છે..

Read More

કયારેક "ના" નહિ કહી ને જે ગુમાવવું પડે છે તે હંમેશા "હા" પાડીને મેળવવા કરતા વધુ મહત્વનું હતું એ પછી સમજાય છે...

Read More

જો તમે તમારું આદર્શ જીવન બનાવી શક્ય હોત , તો તમારું સ્વપ્નું શુ હોત????

જો આ દુનિયા માં તમે કશું પણ બની શકે તેમ હોત , અથવા તો કશું પણ મેળાવી શકે તેમ હોત, તો તમે શું બનવાનું કે મેળવવાનું પસન્દ કરત.???..

Read More

હું માફ કરી શકું પરંતુ ભૂલી ન શકું. એ તો એવું જ થયું " હું માફ નહિ કરી શકું".