સૌરાષ્ટ્રની #ધરતીનું ગર્ભ ધ્રૂજી ઉઠ્યું.
#ધરતીનું

વૃક્ષોની ડાળખીઓમાં ચળાઈને આનંદ પામતી ચાંદની,
અનેક સાવધાની છતાં જમીન પર પછડાઇ.
#સાવધાની

કોરોનાને થઈ જલન
#સાવધાની કોરોનાથી

Bakul Dekate