શબ્દે શબ્દે જ રચાયો છું, કાવ્યની જેમ ચર્ચાયો છું; પંક્તિઓ ને સીમા નડે, પણ હું તો નિબંધ થવા સર્જાયો છું.

Accident

😠👩: अंधे हो क्या?
देख के नहि चला सकते???

👨😍: अरे यार,
कबसे आपको देख के ही तो चला रहा हूँ।

#accident #lovestory #love #story #accidentallove #lookingyou #staring #hindi #lovebirds #strangers #flirt #flirting #flirticious #firstsightlove #dialogues #dialogue #act #theater #movie #drama #fallinlove #beautykills #killingbeauty #beautifulgirls #screenplay #oneliner #oneliners

Read More