મને જાણવા માટે પહેલા સમજતા શીખો

.

સુગંધિત ફૂલ મન ને પ્રસન્ન કરે છે.
પ્રસન્ન મન જીંદગી ને સુગંધિત કરે છે.

-DhArA

A perfect man is one who respects and supports his wife

-DhArA

અઢળક પ્રેમ વરસાવું હું તારા પર
બસ એક સ્મિત દઈ દે તું મારા પર

-DhArA

तुं आदि तुं अनंत तुं ही मेरा सब कुछ तेरे शरण में सभी सुख हर हर महादेव

-DhArA

તને વહેમ હતો અને મને પ્રેમ હતો.
બસ આટલો જ આપણી વચ્ચે
ફરક હતો

-DhArA

बड़े बड़भागी थे हम जो आप हमे मिले

बड़े बड़भागी थे हम जो आप हमे मिले

लेकिन सुनिये..

सब से बड़भागी तो आप थे
जिसे हम मिले

....तुम मिले...

-DhArA

Read More

ભોજનથી તન સુખી રહે
ભજનથી મન સુખી રહે
ભોજન અને ભજનના સમન્વયથી માણસ સુખી રહે..

BF: (પ્રેમથી GFનો હાથ પકડી આંખોમાં જોતા કહ્યું) બેબી!! જે સમજે છે તેને સમજદાર કહેવાય

GF: અને બેબી જે ના સમજે તેને?

BF: તેને... તેને જે કેવું હોય એ કહેવાય એ ક્યા સમજે છે ડોબી😉 🤣

GF : હા એ સાચું હો 😄😄😄 હેં..પણ તે શું કીધું 😠

સમજને વાલે સમજ ગયે હૈ ના સમજે ..ના સમજે

DhArA

Read More