હા હું જ

ના હું નથી માનતી ,ધૂપ-ધુમાડા માં , બસ કોઈ ભૂખ્યું ના સુવે એજ મારી કોશિશ..


iD...

સફળતા સામે જ છે,

સાચી દિશા તરફ પગલા માડવાની હિંમત જોઈએ..

સમય છે તો જીવીલે કાલે એ પણ જતો રહેશે.