થોડો લખવાનો શોખ ખરો જીવ લાગણીનો શબ્દ શાયરીમાં ખરો

ઝાંઝવા થવા પાછળ કેટલા જખ્મો પડી જાય છે,
મૌન માંથી જાગ્યા લાગણી પાછા રડી જાય છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

સપના જેવા તારા હાલ છે,
મળવા જેવા મારા વ્હાલ છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

જરાક ઉઘડે છે બારી એ ગમે છે,
કોઇ ચાહત જોઇ ધબકારા ગણે છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

ઉપાસક ને ધારણા મળી ગ‌ઇ,
પ્રેમ દિલ માંગણી ભળી ગ‌ઇ.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

પડછાયો બની જાય એવી શક્યતા છે,
સપના દુર નથી પ્રેમ હથેળી મળતા છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

રસ્તા વચ્ચે તડકા ને છાંયડા છે,
પ્રેમ થયો જે માનો આપડા છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

નજાકત નમણી જાણે લજામણી,
અડકો પ્રેમ થી અંગ અંગ શમણી.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

ગહન કરતા ગયા કે સહન કરતા ગયા,
દરિયા ની મોજ માં
વહન કરતા ગયા.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

બરાબરી જેવું જ્યાં જોવા મળે,
ફકિર પણ ખુદા માં ખોવા મળે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

ખાસીયત છે એનું તો માન રાખ્યું છે,
મોહબ્બત માં દિલ મહેમાન રાખ્યું છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel