થોડો લખવાનો શોખ ખરો જીવ લાગણીનો શબ્દ શાયરીમાં ખરો

સાપ ડસે પછી ઝેર ચડે છે,
આપ વચ્ચે હું વેર લડે છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

સરકતી રેત જેવી જીંદગી છે,
ક્યારે રોકાય કિનારે જાણ નથી.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

છું દરિયો બસ એજ અહેસાસ છે,
મોજ વચ્ચે તળ નથી તું પ્રેમ ખાસ છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

મિલાવી જાણે દુધમાં સાકર છે,
પ્રેમ થી પ્રેમ થયો જાણે ચાકર છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

આખરે આશાઓ નો અંત જોઇ લીધો,
ઝાડવાને ઝાંઝવા થવા નો સમય કીધો.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

દરિયા ની માફક મોજ માણી રહ્યો છું,
એકલો નથી સાથ કિનારો તાણી રહ્યો છું.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

કેટલું બધું ધારી ને જોઇ લેવાય છે,
જેટલું બધું તારી ને ખોઇ લેવાય છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

લાગણી ભીંતર થી કુણી હોય છે,
તાપણી અંતર થી ધુણી હોય છે.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

દરિયા ને મોજ વચ્ચે રહેવાદો,
યાદ માં રોજ વચ્ચે મળવાદો.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel

દરિયા ની મોજને એ કિનારો,
સપના વચ્ચે ઉછળે જે
સિતારો.
દિનેશ પોકાર

-Dinesh Patel