થોડો લખવાનો શોખ ખરો જીવ લાગણીનો શબ્દ શાયરીમાં ખરો

હાથ નથી એ અમાનત છે
જીવ લગી તો જમાનત છે
દિનેશ પોકાર

ચંદ સિક્કા હજુ સચવાયેલા છે
મિત્રો ખરા દિલ માં
અટવાયેલા છે
દિનેશ પોકાર

ઉધાર થ‌ઇ ને જમા થવા જેવું છે
જામ પીવા સાથે રહેવા જેવું છે
દિનેશ પોકાર

નિરંતર માં જાપ
પ્રેમ એજ ભાપ
દિનેશ પોકાર

આશા માટે કેવળ ઉડાન છે
મંઝિલ દૂર નથી તે ચટ્ટાન છે
દિનેશ પોકાર

શાંતિની મુદ્રા હવે વિસર્જન થાય છે
સુરજ ઉઠાડવા તને સર્જન થાય છે
દિનેશ પોકાર

ઉડાય છે ખરું સપના વચ્ચે
મળાય છે ખરુ અપના વચ્ચે
દિનેશ પોકાર

દરિયા ને જાણે વ્હેમ છે
હાલ પુછે કિનારે પ્રેમ છે
દિનેશ પોકાર

સમાજ નો જાણે પાયો છે
આજનો શિક્ષક છાંયો છે
દિનેશ પોકાર

તાકીદ કે વાર ક્યાં ચુકી જવાય છે
નીરખી સામુ પ્રેમ માં ઝુકી જવાય છે
દિનેશ પોકાર