મારા માતૃભૂમિના દોસ્તોને સમર્પણ ???????????????????????

વગર પગની લાગણી ને ઠેસ મારનાર પણ પોતીકા હોય બાકી પરાયા ને શું ।।।

Any Relationship Impression In Life ??????????