લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

happy mahasivratri friends

અમે કરીશું પ્રેમ..
શબ્દ રચના :શ્રી સુરેશ દલાલ
સ્વર : મારો પોતાનો😀

epost thumb

happy rose day friends