મારી કલ્પનાઓને શબ્દો રૂપી આકાશ આપવા મથતો રહુ છું...

આવે છે યાદ જ્યારે મને તારી પણ,
ત્યારે આખો માં આવે આશુ મારી પણ...!
😢✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

-Chavda Divyang

#કર્મ
કર્મ ના ઘસારા વડે હાથની રેખા ને આકાર મળે છે...!😊
લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

-Chavda Divyang

#ખુશી
ચાહે કેટલું પણ ખુશ રહેવાની કોશીશ કરું તારા વગર,
પણ બધું જ નકકામુ,
જો તુ જ સાથે ન હોય મારી,
તો પછી એ ખુશી નો શું મતલબ...!!!😑

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

-Chavda Divyang

Read More

ચુરા હમ ભી લેન્ગે તકદીર હમારી,
જો તુમને છીન લી હે,
હાર હમને ભી નહીં માની,
તકદીર હમારી તુમશે ભી છીન લેન્ગે...!😊✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

Read More

સારા અને ખરાબ લક્ષણો માં
હંમેશા ખરાબ લક્ષણો જ
પહેલાં જોવાતા હોય છે.
પછી ભલે ને ૧૦૦ માંથી
૯૯ સારા કેમ ન હોય,
પણ લોકોને માત્ર જે
૧ લક્ષણ ખરાબ હોય
તે જ દેખાય છે.😊

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍
#લક્ષણ

Read More

વિશિષ્ટ સબંધ છે આપણી વચ્ચે,
દોસ્તી નામ છે જેનું,
પછી કેમ તું આમ મને,
એકલો છોડી ગઇ...!!!???😢
#વિશિષ્ટ

જખ્મો હજાર મળ્યાં છે,
આશુઓ બની વહ્યાં છે,
યાદો બની આવ્યાં છે,
તડપ બની તડપ્યા છે.✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍

માણસ એ સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો,
તેને પોતાની નજર બાજ જેવી રાખવી પડે...!😊✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍
#બાજ

સબંધો ને તોડીને જવું જેટલું સહેલું છે એટલું
સબંધો ને નિભાવવું અઘરું છે...!😊✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍
#સહેલું

Read More

સફળ વ્યક્તિ બનવા માટે ઘણા અવરોધો નો સફળતાપુર્વક સામણો કરવો પડે છે. ત્યારે વ્યક્તિ ને સફળતા નો સ્વાદ ચાખવા મળે છે.😊✍

લી.દિવ્યાંગ ચાવડા.✍
#અવરોધ

Read More