ચલો આઓ કૂછ અહસાસ સૂનતે હૈ...

એમ જ કંઇ ગોપીઓ ના ઘડા નહી ફૂટતા હોય ;
કિરષના ની નજર ના બાણ પણ એવા વાગતા હશે .

એમજ કંઇ ચૂલા પર ના દૂધ નહીં ઉભરાતા હોય ;
કાનહા ની મૂરલી ના સૂર પણ એવા રેલાતા હશે .

એમ જ કંઈ રાધા ભાન ભૂલી ને નહીં નાચતી હોય ;
મનમોહન ના પેરમ નો ભાવ પણ એવો છવાતો હશે .

Read More

प्रेम तो बस एक तूज ही से है कानहा
बाकि सबसे तो बस मोह है ।

Dr.Divya

બસ એક જ વાત સમજાય છે હવે
"દિલ અને દિમાગ વરચે ની અસંમજસ મા બિચારી જીંદગી હારી જવાય છે."