ગળામાંથી શબ્દો રૂંધાય જાય છે ત્યારે કલમ બોલે છે...