ગળામાંથી શબ્દો રૂંધાય જાય છે ત્યારે કલમ બોલે છે...

https://t.co/73HhBt5i5U

આપ મારા બ્લોગ પર મારી રચના વાંચી શકો છો.આપનો અમૂલ્ય અભિપ્રાય આવકાર્ય છે.