મારા શબ્દો ને એટલા ઉંડાણથી વાંચ્યા ન કરો .. કોઈ શબ્દ યાદ રહી જશે તો મને ભૂલી નહીં શકો…

એ વ્યક્તિની શક્તિનો કોઈ મુકાબલો થઇ શકતો નથી, જેની પાસે શક્તિની સાથે સહનશક્તિ પણ હોય

कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है
बोलने की भी और चुप रहने की भी !

मेरी आँखों के जादु से अभी तुम कहा वाकिफ हो,हम उसे भी जीना सिखा देते हे जिसे मरने का शौक हो ।

dikri chu to su tyayu ??????

epost thumb