જ્યારથી કોઈની યાદોને વાગોળવાની શરૂઆત કરી છે,ત્યારથી મે લખવાની શરૂઆત કરી છે.

.mann...

તમને સમય નથી અને અમારો સમય નથી,
કોણે કહ્યું કે આપણી વચ્ચે પ્રણય નથી.
.mann...

ચાલ આજે અેક કરાર કરી લઈઅે,
અેક બીજા માટે જીવશું અેવા અેકરાર કરી લઇઅે.
.mann...

.mann...