સફળતા નો શોધક..

મુઝમે ઔર કિસ્મત મેં, હર બાર બસ યહી જંગ હૈ. !!

મૈ ઉસકી ફેસલો સે તાંગ ઔર,

વો મેરે હૌસલો સે દંગ.#સફળતાનોશોધક

Life lessons
Fenil

કયારેક સફળતા મૃગજળ સમાન લાગે પરંતુ તેને પામવાની ઝંખના અવિરત ચાલુ રહેવી જોઈએ.
#સફળતાનોશોધક

-Fenil

સગાવાદ ઝેર સમાન છે.સગાવાદને કારણે આ વ્યકતિનો જીવ ગયો છે.
#સગાવાદ

પોતાના જીવનની કથા કોણે કહેવી,
અહીયાં તો શ્રોતા ઓછા અને કથાકારો વઘુ છે
#કથા

आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड
आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो
आन बाण शान या कि जान का हो दान
आज एक धनुष के बाण पे उतार दो

आरंभ है प्रचंड.


#પ્રચંડ

Read More

નસીબ ની કમી છે.
#કમી

રાફેલ ના સ્વાગતમાં "વોટર કેનન સલામ"(Water Cannon salute)
#સલામ

ભૂત પીસાચ નિકટ નહી આવે
મહાવીર જબ નામ સુનાવે
#ભૂત