હું બધા માં છું ને બધી વસ્તુના નામ માં છું . પરંતુ હું નહિ બસ બધાના નસીબમાં, છું હું એકના મનની રાધા. ગાયત્રી

Happy birthday bapu🙏
મારા સમયની આંધી છું હું.
ભારતની ચલણી નોટ પરનો ગાંધી છું હું.
ભારતની આઝાદીનો સારથી છું હું.
સરદાર પટેલ,મોરારજીનો સંગાથી છું હું.
સમય સાથે ચાલતી વિચારધારાનો આદિ છું હું.
સત્યગ્રાહથી શરૂ કરેલ યાત્રાનો દાંડી માર્ગ છું હું.
ખાદી વસ્ત્રમાં સજ્જ હું 21મી સદીની લાઠી છું હું.
આ શબ્દમાં ગાંધીજીની સમજણની ગાયત્રી છું હું.
સત્યના માર્ગે ચાલતા ભારતના બીજા ગાંધીજી છું હું.
દુનિયામાં ભારતને ફરકાવતા મોદીજીમાં છબી છું હું.

Read More