કાંઈક નવું લખવું એ તો હવે આદત બની ચુકી છે, જો ના લખુ તો લાગે કે જાણે જિંદગી જ ખૂટી છે. follow me on insta... gohilbapu_narendrasinh

Dil thi

દિલ થી...

દિલ થી...

jay hind🇮🇳

Dil thi...

દિલ થી...

Dil thi...

Dil thi...

dil thi...

દિલ થી...