હું હાર્દિક પ્રજાપતિ, હાલ M.A. માં અભ્યાસ કરું છું, સાહિત્યપ્રેમી છું, વાંચન-લેખન સાથે રખડવાનો ખૂબ શોખ છે , લેખન માટે મને 'માતૃભારતી', 'દલિતચેતના', 'સાહિત્યસેતુ', 'KCG' (Govt of Guj.), 'શાંતિ જર્નલ', 'ઝરુખો', 'જ્યોત', 'પંચામૃત', 'પંખ' વગેરે જેવાં સામાયિક સાહિત્યપ્રેમીઓ સાથે મને જોડી રાખ્યો છે, આપના પ્રતિભાવ મને 8141125140 મારા Whatsapp નંબર ઉપર આપી શકશો, મને આનંદ થશે, આભાર.

No Bites Available

No Bites Available