નજર ને નજર બધું આવે છે પણ નજર તો તેના પર જ અટકે છે જે તેને નજર આવે છે.