અહીં પ્રકાશિત રચનાના Copyright લેખકના હસ્તગત હોવાથી રચનાને અથવા રચનાના કોઈપણ ભાગને લેખકની પરવાનગી વિના કોઈપણ સ્વરૂપે કોઈપણ platform પર પ્રકાશિત કરવું નહીં, આવું કરનાર વ્યક્તિ સામે કાનૂની પગલાં લેવામાં આવશે. મારી અન્ય વાર્તાઓ, નવલકથાઓની લિંક મારા Instagram Id પરથી મેળવી શકશો... (Instagram @harsh_shah_writer) Thank you..