હૈયું હરખાશે,હોઠ પણ મલકાશે, વેદનાના નહી, હર્ષ ના આંશુ છલકાશે.