કોઈ પણ Relationship ને .... લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખવા માટે .. એક Rule એ છે કે ... Relationship માં ક્યારેય .... ખોટું ના બોલો ....

શબ્દો અને સ્મિતના એંધાણ છે.....


લાગે ફરી તારા આવવાના અણસાર છે... ❤️

-- Beenita Kantharia

https://www.matrubharti.com/bites/111771841

કોણ કહે છે કે તારા વગર કશું જ નથી.......

મારા માટે તો તારા વગર હું "હું" જ નથી........!

-- Beenita Kantharia

https://www.matrubharti.com/bites/111658389