કોઈ પણ Relationship ને .... લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખવા માટે .. એક Rule એ છે કે ... Relationship માં ક્યારેય .... ખોટું ના બોલો ....

Goodbye Everyone...

Nice to meet you...,💐

વરસાદી વાદળની રાહે જેમ પંખી કોઈ પ્યાસું બેસે ❤️❤️
કાશ મારી આંખની તરસ વાંચી તારામાં સ્નેહનું ચોમાસું બેસે

Read More

ચલને આજ તુ ને હુ કંઈ મળી લઇએ
મન ભરી વાતો કરી લઇએ ❤️❤️❤️

મહેક તારી જો ભરી લઉ શ્વાસમાં ❤️
તો નશો ભોંઠો પડે છે ગ્લાસમાં🍷🍷

તારી ને મારી પ્રિતમાં વ્યાકરણનો તફાવત નડતો
તુ કરતી ફરિયાદ અને હું તને ફરી યાદ કરતો ❤️

મારાં પ્રેમ ના આંગણા માં
જ્યારે તારા પગરવ નો અણસાર થાય છે
💕💕💕 ❤️ 💕💕💕
તું જુવે જ્યારે મને એક નજર ,
મારાં સ્નેહ નો શણગાર થાય છે

Read More

કોઈ ના હૃદય ની ભીતર પણ કોઈ અનમોલ સંબંધ
એકલો એકલો ધબકતો હોય છે...❤

તુ કોઈ વિષય નથી કે તારા ઉપર લખવા બેસાય..💕
તુ તો એ લાગણી છે જેનો અહેસાસ વારંવાર છલકાય💕

તમારા સ્મિત ની ભાષા સમજી શકે તેવા અનેક મિત્ર કરતા
તમારા આંસુ ની ભાષા સમજે તેવો એક મિત્ર અમૂલ્ય છે❤️