એકલતા આખા ગામની અને મૂંઝવણ શું કામની? એક કાગળ અને કલમથી જો લખાતું હોત તો.

.