એકલતા આખા ગામની, ને મૂંઝવણ શું કામની? એક કાગળ ને કલમ થી જો લખાતું હોત તો.

?BE UR OWN SUPERHERO?