પરીચય છે મંદિરમાં દેવોને મારો, અને મસ્જિદમાં ખુદા ઓળખે છે. નથી મારૂ વ્યક્તિત્વ કોઈથી છાનુ,આ પ્રવૃતિના હિસાબે બધા ઓળખે છે.

    No Books Available

    No Books Available