શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

તમારો કર્મ કરવામાં અધિકાર છે સજા આપવામાં નહિ અને કોઈને મળેલી વ્યથા,કથા, આધિ,ઉપાધિ પર કોઈ ટીકા ટીપ્પણી કરવાનો. કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી હોય તો આપણને જરાય હક નથી કહેવાનો કે એમના કર્મોની સજા છે, આપણી ફરજ છે એમના માટે મદદ કરવાની, એમને સહાનુભૂતિ આપવાની, એમને માટે પ્રાર્થના કરવાની. આપણે વિધાતા નથી માણસ છીએ.... દુઃખી, આતતાયી માણસોને ઈશ્વર જલ્દીથી સુખ આપે, આમાંથી ઉગારે એવું સહૃદય પ્રાર્થના કરીએ. એ પરમપિતા દયાના સાગર છે ને એ જ મદદ કરી શકે છે....

Read More