વ્યાખ્યા ખુદની શું કરુ શબ્દો જો સાર્થક બને. — परिभाषा ख़ुदकी क्या करूँ, शब्द जो प्रमाण होत. New in writing but writing from my Heart ❤️ એમજ દિલથી Kindly refrain to copy my quotes.

©એમજદિલથી

આંસુ ભરીને સીંચ્યા છે છોડ ઊમંગના
હાથ ધસીને લણ્યા છે પાક ખુશીઓના

-Hiren Bhatt(©એમજદિલથી )

#એમજદિલથી

#anachiever #એમજદિલથી
Read my book

"કવિતાની કડી ( ભાગ - ૨)"
https://www.matrubharti.com/book/19904312/kavita-ni-kadi-part-2

લુટાય એટલું લુટીને આવ્યો છું
રોટલા રળવા ધન લાવ્યો છું ....

સંપૂર્ણ કવિતા વાંચવા
"કવિતાની કડી ( ભાગ - ૨)" 👇
https://www.matrubharti.com/book/19904312/kavita-ni-kadi-part-2

Read More

કવિતા ની કડી - ૧ ....

એક જીવડા એ દેહ ધર્યો છે
કહે છે માનવ વેશ ધર્યો છે...

-Hiren Bhatt (©એમજદિલથી )
Read complete poem at

https://www.matrubharti.com/book/19894299/kavitani-kadi

Read More