માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

  • (15)
  • 3.1k
  • (36)
  • 4k
  • (38)
  • 7.4k
  • (22)
  • 6.3k
  • (49)
  • 8.1k
  • (41)
  • 8.2k
  • 3k
  • 3.8k
  • 2.4k
  • (11)
  • 2.7k