માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

  • 5.1k
  • (19)
  • 5.1k
  • (36)
  • 5k
  • (39)
  • 10.6k
  • (23)
  • 7.9k
  • (50)
  • 9.8k
  • (42)
  • 9.3k
  • 4k
  • 5.3k
  • 3.6k