માં મને આશ એક તુજ તણી હે શારદા રહે અમ કવિ ગણ સાથ જન્મ જન્મ....જય માં શારદા....

  • 1.4k
  • (18)
  • 4k
  • (36)
  • 4.5k
  • (39)
  • 9.1k
  • (23)
  • 7.1k
  • (50)
  • 8.9k
  • (42)
  • 8.7k
  • 3.5k
  • 4.5k
  • 3k