મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનનો ખૂબ શોખ છે. અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે અત્યાર સુધી એક પુસ્તક "વાર્તા વૈભવ" પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યું છે અને બીજી નોવેલ પ્રકાશનમાં છે.

  • (66)
  • 4.1k
  • (37)
  • 3.1k
  • (34)
  • 3.9k
  • (39)
  • 3.9k
  • (40)
  • 3.8k
  • (41)
  • 3.8k
  • (43)
  • 3.7k
  • (40)
  • 4k
  • (47)
  • 5.1k
  • (86)
  • 5.7k