હિયાન - ૨૨ - છેલ્લો ભાગ

by Alish Shadal Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

"એની પાછળ પણ એક કારણ હતું જે હવે માલવિકા દીદી જણાવશે.""એક દિવસ આયાન બહાર જતો હતો ત્યારે એણે ઘરની બહાર એક માણસને જોયો હતો. પણ તેણે ધ્યાન પર લીધું ના હતું. પણ પછી બીજા બે ત્રણ દિવસ એ જ ...Read More