one a game - 4 by Prevail_Artist in Marathi Novel Episodes PDF

एक खेळ असाही - भाग 4

by Prevail_Artist in Marathi Novel Episodes

सारा ला काही कळत नसत आपलयाला इथे का बोलावलय आणि का ?सगळीकडे अंधार असल्यासारखं तिला वाटत असत .आणि तेवढ्यात त्या माणसाचा हसण्याचा आवाज साराला येतो. ती बघते तर तो मोबईल वर काही तरी वाचून हसत असतो. संतापाच्या नजरेने सारा ...Read More