one a game - 6 by Prevail_Artist in Marathi Novel Episodes PDF

एक खेळ असाही - भाग 6

by Prevail_Artist in Marathi Novel Episodes

“आई मला माहितीय तू हे मुद्दामून मी जायच्या आधी पोळे करतेस कारण मला ते खाता यावे त्याचबरोबर त्याव्ही चव जिभेवर रेंगाळत राहावी म्हणून “ सारा बोलते आई मागून अंग झटकते ,”तुम्हाला काही कदर आहे ह्याची मला किती त्रास होतो ...Read More